میکروبیولوژی
1. ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی گلسنگ های Candelariella rhodax و Protoparmeliopsis muralis

مژگان شفیعی؛ جعفر همت؛ محمد سهرابی

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 1-17

چکیده
  توسعه و گسترش مقاومت میکروبی به آنتی بیوتیک های موجود باعث شده است محققان ماده های جدید از منابع جدید را مورد مطالعه قرار دهند. گلسنگ ها به عنوان یکی از منابع مواد زیست فعال جدید با منشا طبیعی، مورد توجه می باشند. در این مطالعه اثرضد باکتریایی دو گونه گلسنگ بومی ایران مورد بررسی قرار گرفت. عصاره استونی کاندلاریللا روداکس (Candelariella rhodax) ...  بیشتر