نویسنده = فرح فرخی
بررسی تاثیر سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست موش بر زنده-مانی و میزان بیان ژن Wnt3a

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 102-113

سمانه قریب؛ مجتبی دشتی زاد؛ فرح فرخی؛ مهدی شمس ارا


بررسی اثر انجماد شیشه ای بر میزان بیان نشانگرهای اختصاصی پرتوانی، Oct4 و Nanog، در بلاستوسیست های موش سوری

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 568-578

پریسا فتحعلی زاده؛ مجتبی دشتی زاد؛ گلناز اسعدی تهرانی؛ مرتضی دلیری جوپاری