1. بررسی تاثیر سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست موش بر زنده-مانی و میزان بیان ژن Wnt3a

سمانه قریب؛ مجتبی دشتی زاد؛ فرح فرخی؛ مهدی شمس ارا

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 102-113

چکیده
  امروزه جهت افزایش میزان لانه‌گزینی و حاملگی پس از انتقال رویان-های حاصل از لقاح آزمایشگاهی ، از تکنیک‌های مختلف هچینگ کمکی از جمله سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست استفاده می‌شود. در این مطالعه با سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست با استفاده از ریز سوزن‌های تزریق کننده، کیفیت بلاستوسیست‌های موش با بررسی نرخ زنده‌مانی، خروج بلاستوسیست ...  بیشتر

2. بررسی اثر انجماد شیشه ای بر میزان بیان نشانگرهای اختصاصی پرتوانی، Oct4 و Nanog، در بلاستوسیست های موش سوری

پریسا فتحعلی زاده؛ مجتبی دشتی زاد؛ گلناز اسعدی تهرانی؛ مرتضی دلیری جوپاری

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 568-578

چکیده
  مقدمه: از زمان اولین انجماد شیشه‌ای رویان موش در سال 1985، تلاش‌ها‌ی قابل توجهی برای توسعه و بهبود این تکنیک صورت گرفته است اما همچنان انجماد با اعمال آسیب‌های جدی بیوشیمیایی و کروموزومی بر روی رویان می‌تواند باعث تغییراتی در الگوی بیان ژن‌های دخیل در تکوین و عملکرد، کاهش لانه‌گزینی و نهایتا مرگ رویان گردد. هدف از این مطالعه بررسی ...  بیشتر