بیولوژی مولکولی
1. شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده زمان گلدهی در توتون تیپ شرقی

فرامرز هوشیار دل؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 438-447

چکیده
  به منظور شناسایی مکان های ژنی مرتبط با گلدهی در توتون تیپ شرقی، جمعیت ژنتیکی شامل ۱۰۰ فرد 2F حاصل از تلاقی دو ژنوتیپ توتون شرقیSPT 406 (والد پدری) وBasma Seres 31 (والد مادری) برای صفت روز تا شروع گلدهی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در آزمایشات مولکولی نقشه پیوستگی جمعیت 2F با ۲۳ نشانگر SSR و ۲۹ نشانگرISSR تهیه گردید که cM 570.8 از ژنوم توتون را پوشش می داد. ...  بیشتر