1. بررسی تاثیر سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست موش بر زنده-مانی و میزان بیان ژن Wnt3a

سمانه قریب؛ مجتبی دشتی زاد؛ فرح فرخی؛ مهدی شمس ارا

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 102-113

چکیده
  امروزه جهت افزایش میزان لانه‌گزینی و حاملگی پس از انتقال رویان-های حاصل از لقاح آزمایشگاهی ، از تکنیک‌های مختلف هچینگ کمکی از جمله سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست استفاده می‌شود. در این مطالعه با سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست با استفاده از ریز سوزن‌های تزریق کننده، کیفیت بلاستوسیست‌های موش با بررسی نرخ زنده‌مانی، خروج بلاستوسیست ...  بیشتر