نویسنده = محمدرضا زمانی
جداسازی، شناسایی و بررسی ساختار ژن دفنسین (Def1) تربچه خوراکی (Raphanus sativus)

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 136-145

مریم اعتباری؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ زهرا مقدسی جهرمی


بهینه‌سازی شرایط کشت آنزیم خارج سلولی تجزیه‌کننده سیانید باکتری انتروباکتر ZS به روش سطح پاسخ

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 274-281

زهره جواهری؛ سعید امین زاده؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی


انتقال ژن کیتیناز کایمری به کلزا و بیان القائی تراژن، تحت پیشبر ساختگی القاء پذیر با بیمارگر SP-FF

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 599-611

مهدی مرادیار؛ محمد رضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ رستم آقازاده


بیان هترولوگ آنزیم کیتیناز 36 کیلو دالتونی از قارچ Trichoderma atroviride در میزبان پروکاریوتی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 447-457

مهسا یزدان پناه سامانی؛ محمد رضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ زهرا مقدسی جهرمی


بهینه سازی شرایط بیان آنزیم کیتیناز42 کایمری در میزبان پروکاریوتی و مقایسه فعالیت آن با آنزیم کیتیناز42

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 279-289

28212

سهیلا مطرودی؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی