بیولوژی سلولی
1. بررسی کشت سلول‌های بنیادی اسپرم ساز در شرایط چسبنده و غیر چسبنده

حسین عزیزی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 337-347

چکیده
  سلول‌های بنیادی اسپرم ساز سلول‌هایی هستند که در غشاء پایه لوله های اسپرم ساز قرار گرفته و قادر به تولید اسپرم در طول حیات مردان می-باشند. مطالعات مختلف آزمایشگاهی نشان داد این سلول‌ها بعد از جداسازی از بافت بیضه، تحت شرایط های خاص قادر به کشت هستند. در این مطالعه سلول‌های بیضه موش های نر5-7 روزه نژاد NMRIپس از تیمار با آنزیم‌های هضم ...  بیشتر

بیولوژی مولکولی
2. تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus Orientalis Uglitz.) جنگل هیرکانی ایران با استفاده از نشانگر ISSR-PCR

علی خدادوست؛ حامد یوسف زاده؛ نرجس امیر چخماقی؛ حمید عبداللهی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 359-369

چکیده
  سیب شرقی (Malus orientalis) دارای پراکنش وسیع در سرتاسر جنگل هیرکانی از مناطق پایین‌بند تا نواحی کوهستانی و شیب‌دار می‌باشد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، نمونه های برگ 104 پایه از چهارده رویشگاه جنگل‌های هیرکانی جمع آوری شدند. پس از استخراج DNAی ژنومی، چند شکلی DNAی های تکثیر شده با استفاده از 4 آغازگر 8YC(GA)، 8YA(AC)، (AG)8AT و (AC)8G به روش ISSR-PCR بررسی گردید. ...  بیشتر

بیولوژی مولکولی
3. تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیت های توس (Betula pendula) ایران، با استفاده از چند شکلی DNAی سه ناحیه (CD، DT و K1K2) ژنوم کلروپلاستی

اباصلت حسین زاده کلاگر؛ فاطمه فلاح؛ حامد یوسف زاده

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 191-201

چکیده
  تنوع ژنتیکی توس (Betula pendula)، که یک گونه ارزشمند دارویی و در معرض خطر انقراض است، در سطح اندک جمعیت های باقیمانده از آن در نیمرخ شمالی ایران شامل: مارمیشو، سیاه مرزکوه، سنگده و شهرستانک، با استفاده از پلی مورفیسم DNAی کلروپلاستی سه منطقه 3800، 1800 و 2700 جفت بازی و تکنیک PCR-RFLP مطالعه شد. این مناطق به ترتیب CD ، DT و K1K2 نامیده می شوند. درصد جایگاه ...  بیشتر