نویسنده = فرشاد درویشی
جداسازی سویه صنعتی ساکارومایسس سرویزیه با قابلیت تحمل بالا به اتانول از کارخانه‌های الکل‌سازی ایران

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 500-510

فرشاد درویشی؛ نوشین ابوالحسن مقدمی


اثر روغن زیتون بر تولید اسیدهای چرب امگا در مخمر یارروویا لیپولیتیکا

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 302-311

فرشاد درویشی؛ ناهیده سلمانی


بهینه سازی رشد و تولید زیست توده قارچ اندوفیت Piriformospora indica

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 304-312

هما نورا؛ صالح شهابی وند؛ فرخ کریمی؛ احمد اقایی؛ فرشاد درویشی


بهینه سازی تولید لیپاز مخمر یارروویا لیپولیتیکا با روش طراحی آزمایش تاگوچی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 336-343

فرشاد درویشی؛ برومند حسینی؛ پریسا فتحی رضایی