نویسنده = احمد آسوده
به‎کارگیری پپتیدهای ضدسرطانی و نفوذپذیر سلولی در درمان سرطان

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 183-197

یاسمین خوارزمی خراسانی؛ احمد آسوده


استخراج و شناسایی یک پپتید فعال زیستی جدید حاصل از هیدرولیزات کرم سفید ریشه

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-15

عسل خواجه پور زاوه؛ احمد آسوده؛ حسین نادری منش


بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز توسط جدایه بومی Bacillus sp FUM 120 به روش تک متغیره

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 548-561

رقیه مریدشاهی؛ معصومه بحرینی؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم؛ احمد آسوده؛ بهناز کروژدهی


تولید و خالص سازی فیتاز اسیدی و قلیایی از قارچ آسپرژیلوس نایجر و باکتری های نوترکیب اشرشیاکلی و باسیلوس سابتیلیس با هدف دستیابی به یک ترکیب مفید در جیره طیور

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-15

مهدی کسرایی؛ ریحانه سریری؛ علیرضا حسابی نامقی؛ محمدرضا نصیری؛ احمد آسوده


بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلول های A549 و سلول های خونی انسانی و حیوانی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 463-473

کوثر هوشمند؛ احمد آسوده