نویسنده = مجید تقدیر
طراحی ساختار نانودیسک از فسفولیپید اسفنگومیلین جنین جوجه (DPSM) و کلسترول (CHOL) و مطالعه شکل گیری آن: شبیه سازی دینامیک مولکولی دانه درشت

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 263-275

جلیل پرچکانی چوزکی؛ مجید تقدیر


بررسی تاثیر نوع حلال بر روی شکل گیری لیپوزوم دوناگزومه (DSPC-CHOL) با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی دانه درشت

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 432-443

جلیل پرچکانی چوزکی؛ مجید تقدیر


ارتباط زاویه بین دمین‌های انتهای آمینو و انتهای کربوکسی با فعالیت آنزیمی ترمولیزین و الاستاز

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 114-120

عبدالعلی وارسته؛ سید محسن اصغری؛ مجید تقدیر؛ محمودرضا آقامعالی


اثر کلسیم بر فعال سازی ترمولیزین توسط نمک

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 100-105

عبدالعلی وارسته؛ سید محسن اصغری؛ مجید تقدیر؛ محمود رضا آقا معالی؛ محمد پاژنگ؛ فرامرز مهرنژاد


طراحی و ساخت نانو هیدرو ژل‌های سه‌بعدی بر پایه پپتیدهای خود آراینده جهت مهندسی بافت‌های نرم

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 524-538

الهه روشنی یساقی؛ مجید تقدیر؛ محمد علی شکرگزار؛ حسین نادری منش