نویسنده = ارسطو بدویی دلفارد
بهینه سازی آماری تولید سلولاز به وسیله باسیلوس آرئوس سویه AV10 با روش تخمیر حالت جامد ضایعات سلولزی و تعیین خصوصیت نسبی آن

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 409-420

فاطمه آزادیان؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی


شناسایی و معرفی سویه ایرانی پانتوآ آگلومرانس AKH25 با استفاده از توالی16S rRNA و بررسی قدرت تجزیه کنندگی مالونونیتریل آن

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 198-208

نرجس رمضانی‌پور؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی؛ عبدالحمید نمکی-شوشتری


جداسازی و شناسایی باکتری کریزئوباکتریوم ایندولوجنس سویه BYK27 مولد پروتئاز از پساب کارخانه شیر پگاه کرمان

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 33-47

یاسمین بین آبادی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ ارسطو بدویی دلفارد