نویسنده = سعید امین زاده
خالص سازی و محلول‌سازی همزمان جسم‌توده‌ای MO-CBP2 با استفاده از شیب اوره

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 515-525

فاطمه ولایتی پور؛ سعید امین زاده؛ سید عبدالحمید انگجی؛ فاطمه فتوحی چاهوکی؛ مرضیه قلاسی


غربالگری لاکتیک اسید باکتری‌های تولید کننده‌ی هیالورونیک اسید و بهینه‌سازی محیط کشت باکتری منتخب با روش تاگوچی

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 511-520

فاطمه فتوحی چاهوکی؛ سعید امین زاده؛ وهب جعفریان؛ فاطمه تابنده؛ مهوش خدابنده


تولید باکتریایی پروتئین نوترکیب کیتیناز از باکتری ترموفیل Paenibacillus ehimensis

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 188-197

مهدی مرتضوی؛ سعید امین زاده؛ علیرضا قنبری؛ ناصر فرخی؛ علی اصغر کارخانه؛ زهره جواهری


بهینه‌سازی شرایط کشت آنزیم خارج سلولی تجزیه‌کننده سیانید باکتری انتروباکتر ZS به روش سطح پاسخ

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 274-281

زهره جواهری؛ سعید امین زاده؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی


استخراج و بررسی پایداری و پارامترهای ترمودینامیکی یکی از پلی‌گالاکتورونازهای قارچ Macrophomiona phaseolina

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 234-243

الناز فهیمی بایرامی؛ ناصر فرخی؛ سعید امین زاده


بررسی نقش آمینواسیدهای اطراف توالی جایگاه فعال در فعالیت آنزیم کیتیناز باکتری Serratia Marcescens B4A

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 318-326

زینب امروزی؛ سعید امین زاده؛ علی اصغر کارخانه ای؛ جهان علی خواجه


کلونینگ، بیان و تعیین خصوصیات لیپاز کایمریک باسیلوس ترموکاتنولاتوس در باکتری Escherichia coli

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 202-210

سیدحسین خالقی نژاد؛ علی اصغر کارخانه ای؛ غلامرضا مطلب؛ سعید امین زاده؛ باقر یخچالی


سکروتوم قارچ- 1103 Trichoderma harzianum و نقش بیوکنترلی آن

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 107-114

سارا کاظم زاده؛ ناصر فرخی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ ابوالفضل سرپله؛ مجتبی ممرآبادی


اثرات نحوه خوراک‌دهی بر عملکرد تولید مثلی و ریخت‌شناسی تخمدان در مرغ‌های مادر گوشتی

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 418-427

مازیار محیطی اصلی؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری؛ مریم رضائیان؛ سعید امین زاده


شناسایی و بررسی برخی فعالیت های آنتی میکروبی باکتری بومی Enterobacter sp. DGH3

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 269-276

داریوش غلامی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ نسرین کاظمی پور؛ جعفر ولیزاده؛ طناز گودرزی


جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 111-118

داریوش غلامی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ طناز گودرزی؛ نسرین کاظمی پور؛ جعفر ولیزاده