نویسنده = زهرا بقایی فر
میکروسپورزایی و مگاسپورزایی در گیاه شکرتیغال Echinops ilicifolius L.

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 349-358

زهرا بقایی فر؛ محمود مفیدی نیا؛ عبدالکریم چهرگانی راد