نویسنده = جعفر وطن دوست
بررسی تاثیر جهش در ناحیه پروپپتید بر بیان فاکتور IX انسانی

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 208-218

جعفر وطن دوست؛ َشکوفه حسن آبادی؛ مجید مومنی مقدم


ترمیم زخم پوستی موش با استفاده از عصاره ماگوت lucilia sericata

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 26-39

طاهره سنجری؛ مجید مومنی مقدم؛ جعفر وطن دوست؛ تکتم حجار


ارزیابی مولکولی قابلیت تولید سیدروفور در سویه های سودوموناس فلوروسنت، عامل کنترل کننده پوسیدگی ریشه در چغندر قند

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 452-462

جعفر وطن دوست؛ عاطفه شیرزاد؛ علی اکبر جنت آبادی


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های چغندرقند مقاوم و حساس به نماتد سیستی Heterodera schachtii با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 302-311

پریناز عسکری نژاد؛ جعفر وطن دوست؛ مهدی نصر اصفهانی