نویسنده = سید رضا کاظمی نژاد
بررسی جهش های شایع ژن KRAS در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال تک گیر در استان خوزستان

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 312-320

سید رضا کاظمی نژاد؛ آسیه کازرونیان؛ حمید گله داری؛ تینا شفاف