نویسنده = زهرا اعتمادی فر
افزایش پایداری دمائی پروتئاز سالینی ویبریو پروتئولیتیکوس AF-2004 با استفاده از جهش زایی هدفمند مکانی

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 542-558

ماتیا سادات برهانی؛ زهرا اعتمادی فر


حضور و جایگاه تکاملی سه گروه ژنی پلی‌کتاید سنتازهای تیپ I و II و پپتید سنتتاز غیرریبوزومی در سه سویه استرپتومایسس Iz8، F6 و F9

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 478-491

سارا قشقایی؛ زهرا اعتمادی فر؛ منوچهر توسلی


بررسی تحمل و جذب فلزات مس و سرب توسط سه سویه استاندارد مخمر

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 179-191

علیرضا حسنی؛ زهرا اعتمادی فر؛ ایرج نحوی


گوگردزدایی از تیوفن توسط باکتری Pseudomonas stutzeri SEE-1

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 57-65

محمد صادق شیرسلیمیان؛ زهرا اعتمادی فر؛ گیتی امتیازی