نویسنده = عاطفه قدیمی
تغییرات فعالیت بیولوژیکی آنزیم های بزاقی در سیگاری ها

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 125-135

عاطفه قدیمی؛ ریحانه سریری؛ حسن آریاپور؛ علی عرفانی؛ فهیمه نصرت آبادی