نویسنده = سید مهدی علوی
سکروتوم قارچ- 1103 Trichoderma harzianum و نقش بیوکنترلی آن

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 107-114

28111

سارا کاظم زاده؛ ناصر فرخی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ ابوالفضل سرپله؛ مجتبی ممرآبادی


شناسایی و بررسی برخی فعالیت های آنتی میکروبی باکتری بومی Enterobacter sp. DGH3

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 269-276

27211

داریوش غلامی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ نسرین کاظمی پور؛ جعفر ولیزاده؛ طناز گودرزی


جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 111-118

27111

داریوش غلامی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ طناز گودرزی؛ نسرین کاظمی پور؛ جعفر ولیزاده