1. اثرات تراتوژنیک و سمیت سلولی سالن، یک لیگاند رایج در کمپلکسهای وانادیوم

صابر زهری؛ ابوالفضل بضاعت پور؛ آرش عبدالملکی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 367-376

چکیده
  کمپلکس های فلزی سالن با توانایی بالقوه درمانگری،‌آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی بطور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق لیگاند سالن سنتز و در غلظتهای مختلف در روز سوم انکوباسیون جنین مرغ درون کیسه هوا تزریق گردید. سلولهای کبدی و فیبروبلاستی از جنین شاهد جداسازی، کشت و تیمار شدند. درصد بقاء جنین‌ها در بالاترین غلظت 5/23% بود و ...  بیشتر