نویسنده = ریحانه خسروی
نقش پیش انکوباسیون در تشکیل کمپلکس سوپراملکولی لوسیجنین با پاراسولفوناتوکلیکس[4]آرن در محیط کشت سلولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

ریحانه خسروی؛ امیر نوروزی


بهینه سازی واکنش های اتّصال آمینو اسید به رزین وَنگ و نشاندار کردن پپتید با کروموفور(6/5)–کربوکسی فلورسین

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 595-611

ریحانه خسروی؛ مرتضی دلیری؛ زهرا عزیزی؛ محمدحسین صنعتی؛ مریم محقق؛ امیر نوروزی