ژنتیک
1. بررسی فراوانی ژن بتا لاکتاماز TEM در ایزوله های عفونت ادراری بیماران در شهرستان بناب

رضا معصومی جهاندیزی؛ منصور آل طاها؛ میرکامیار موسوی

دوره 32، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 438-448

چکیده
  زمینه: ژن بتالاکتامازTEM یکی از مهمترین ژن‌های بتالاکتاماز پلاسمیدی در باکتری‌های خانواده انتروباکتریاسه است که عامل بیش از 90 درصد مقاومت سویه‌های اشرشیاکلی به داروهای بتالاکتام و از علل مهم بروز مقاومت‌های چندگانه دارویی در عفونت‌های بیمارستانی می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بیماران سرپایی و تعیین ...  بیشتر