نویسنده = محمدرضا کلباسی
چندشکلی جایگاه ژنی MHC-DAB II در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmicthys molitrix) تکثیرشده به روش نیمه طبیعی

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 122-136

الهام جرفی؛ محمدرضا کلباسی؛ مجید صادقی زاده