نویسنده = اکرم شکوهیان قهفرخی
بررسی اثرات خاک‌های آلوده به سیانید بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه Sorghum bicolor

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 101-110

اکرم شکوهیان قهفرخی؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان؛ علی رضا منصوریان