نویسنده = رضا معصومی جهاندیزی
بررسی فراوانی ژن بتا لاکتاماز TEM در ایزوله های عفونت ادراری بیماران در شهرستان بناب

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 397-410

رضا معصومی جهاندیزی؛ منصور آل طاها؛ میرکامیار موسوی