نویسنده = محسن فرشادفر
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گونه مریم نخودی (Teucrium polium) در غرب ایران با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 392-404

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ عبدالمهدی نوریان


مطالعه تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های رازیانه با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 265-277

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ مهرانوش قلی پور