نویسنده = فاطمه حیدریان
بررسی ویژگی های مولکولی و بیوشیمیائی واریته‌های کینوا (Chenopodium quinoa)

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 412-423

اعظم راسخی کازرونی؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان نائینی؛ اسما راسخی کازرونی؛ علی رضا منصوریان؛ سعید سلامی


بررسی اثرات خاک‌های آلوده به سیانید بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه Sorghum bicolor

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 94-108

اکرم شکوهیان قهفرخی؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان؛ علی رضا منصوریان


بررسی تجزیه زیستی سیانید توسط آنزیم نیتریلاز ترشحی قارچ پنی-سیلیوم

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 339-350

مهدیه شهابی نژاد؛ محمد رضا زمانی؛ فاطمه حیدریان؛ علی رضا منصوریان