نویسنده = آرمیتا فرهمند
بررسی کمی و کیفی گهرمایه Calendula officinalis L. و اثرات ضد باکتریایی

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 331-339

محمد مقتدر مقتدر؛ حسن سالاری؛ حسین مظفری؛ آرمیتا فرهمند