1. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های چغندرقند مقاوم و حساس به نماتد سیستی Heterodera schachtii با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR

پریناز عسکری نژاد؛ جعفر وطن دوست؛ مهدی نصر اصفهانی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 302-311

چکیده
  چغندر قند با نام علمی Beta vulgaris L. گیاهی است دولپه و دوساله از خانواده اسفناجیان که اهمیت اقتصادی آن به دلیل خاصیت منحصر به فرد آن در تولید مقادیر بالای قند می‌باشد. نماتد سیستی چغندرقند یا Heterodera schachtii مهم‏ ترین بیماری‌های چغندر قند در اراضی تحت کشت این محصول به شمار می‏آید. لذا این مطالعه به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی20 ژنوتیپ چغندرقند ...  بیشتر