نویسنده = شکیبا درویشعلیپور استانه
بررسی ایمونوانفورماتیک ‌لیزین‌های کدشده در باکتریوفاژهای موثر بر باکتری‌های جنس سودوموناس

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 424-439

اشکان عباسی فرد سمنانی؛ مهدی صادقی؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ شکیبا درویشعلیپور استانه


غربالگری جدایه‌های هالوتولرانت مقاوم به فلزات سنگین و تولید کننده پپتیدهای غیر ریبوزومی

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 208-218

فاطمه شهرستانی؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ شکیبا درویشعلیپور استانه