نویسنده = فائزه فاطمی
تاثیر اسانس نعنا بر روی استرس اکسیداتیو و بیان ژن COX-2 در پیشگیری از سپسیس

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 484-499

ابوالفضل دادخواه؛ فائزه فاطمی؛ محمدرضا محمدی ملایری؛ آزاده رسولی؛ محمدحسن کاروین آشتیانی


تاثیر غلظت های مختلف کانسنگ اورانیوم در فرآیند بیولیچینگ از طریق آنالیز بیان ژن سیتوکروم A1 باکتری اسیدیتیوباسیلوس گونه FJ2

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 187-199

سمانه جهانی؛ فائزه فاطمی؛ سبا میری