نویسنده = هومن شیروانی
کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی روابط ژنتیکی میان گونه‌های دیپلوئید جنس Aegilops و Triticum

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 105-121

علی اشرف مهرابی؛ هومن شیروانی


بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گونه مریم نخودی (Teucrium polium) در غرب ایران با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 392-404

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ عبدالمهدی نوریان


مطالعه تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های رازیانه با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 265-277

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ مهرانوش قلی پور


مقایسه لاین‌های افزایشی دیزومیک گندم- جو بر اساس خصوصیات سیتوژنتیکی و مولکولی

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 365-376

محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ صالحه آقایی نیا


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های Dactylis glumerata با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 27-35

هوشنگ رحمتی؛ هومن شیروانی


بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چچم دائمی (Lolium perenne) با استفاده از نشانگرهای مولکولی و بیوشیمیایی

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 361-374

هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ لیدا فریدونی