نویسنده = زهرا مقدسی جهرمی
بیان هترولوگ آنزیم کیتیناز 36 کیلو دالتونی از قارچ Trichoderma atroviride در میزبان پروکاریوتی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 447-457

مهسا یزدان پناه سامانی؛ محمد رضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ زهرا مقدسی جهرمی