نویسنده = سمیرا پاکباز
ردیابی و تعیین خصوصیات بیولوژیکی و فیلوژنتیکی ویروس Y سیب زمینی (PVY) جدایه استان لرستان

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 212-224

فاطمه رحیمی؛ سیدحسین وفایی؛ سمیرا پاکباز


القاء مقاومت به ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) به روش RNA Silencing

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 137-150

سمیرا پاکباز؛ مقصود پژوهنده؛ امید عینی گندمانی؛ نعمت سخندان