نویسنده = زهره جواهری
تولید باکتریایی پروتئین نوترکیب کیتیناز از باکتری ترموفیل Paenibacillus ehimensis

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 188-197

مهدی مرتضوی؛ سعید امین زاده؛ علیرضا قنبری؛ ناصر فرخی؛ علی اصغر کارخانه؛ زهره جواهری


بهینه‌سازی شرایط کشت آنزیم خارج سلولی تجزیه‌کننده سیانید باکتری انتروباکتر ZS به روش سطح پاسخ

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 274-281

زهره جواهری؛ سعید امین زاده؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی