ژنتیک
1. پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن GH و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری-برولا مرینو

رحیمه سپهری؛ طاهر هرکی نژاد؛ ضادق علیجانی؛ جلیل شجاع؛ سیدعباس رافت

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 222-232

چکیده
  نواحی اگزون 5 و بخشی از ناحیه 3′ UTR بود. برای این منظور تعداد 133 رأس بره از یک گله و در سن تقریبا یکسان در سه گروه افشاری خالص، آمیخته افشاری- برولامرینو نسل F2 و F5 مورد استفاده قرار گرفتند. قبل از کشتار از این دامها نمونه خون تهیه شد. پس از انجام اندازه-گیری‌های فنوتیپی بر روی دام زنده، تعداد 85 رأس از این دام‌ها کشتار شدند. پس از کشتار، ...  بیشتر