بیولوژی سلولی
1. انتقال T-DNA وایجاد گیاه تراریخت داتوره (Datura metel L.)

طیبه همایی بروجنی؛ علی اکبر احسانپور؛ غلامرضا اصغری

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 310-317

چکیده
  در این تحقیق، شرایط ایجاد گیاه تراریخت از Datura metel L با استفاده از A. tumefaciens حامل پلاسمید pZM1047 شامل ژنهای NPTII، و بتا گلوکورونیداز (GUS) بهینه گردید. از سوسپانسیون باکتری جهت انجام co-culture با قطعات برگ استفاده شد و سپس قطعات گیاه به محیط باززایی MS حاوی ١ میلی گرم در لیتر هورمون BAP، 700 میلی گرم در لیتر سفازولین ، 25 میلی گرم در لیتر کانامایسین منتقل ...  بیشتر