نویسنده = حامد یوسف زاده
تمایز ژنتیکی جمعیت‌های لرگ ( (Lam.) Spach Pterocarya fraxinifolia) در ایران با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 398-408

فاطمه مستاجران؛ حامد یوسف زاده؛ مسلم اکبری نیا


تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus Orientalis Uglitz.) جنگل هیرکانی ایران با استفاده از نشانگر ISSR-PCR

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 359-369

علی خدادوست؛ حامد یوسف زاده؛ نرجس امیر چخماقی؛ حمید عبداللهی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر


تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیت های توس (Betula pendula) ایران، با استفاده از چند شکلی DNAی سه ناحیه (CD، DT و K1K2) ژنوم کلروپلاستی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 191-201

28204

اباصلت حسین زاده کلاگر؛ فاطمه فلاح؛ حامد یوسف زاده