نویسنده = امین باقی زاده
سنتز زیستی، بهینه سازی و مشخصه یابی نانوذرات طلا توسط عصاره بذر بنگ دانه (Hyoscyamus niger) به روش تاگوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22034/cmr.2024.7535.2553

مهلا اسدی؛ امین باقی زاده


بیان پروتئین نوترکیب TGF β1 در گیاه توتون و بررسی تاًثیر پروتئاز فورین در پردازش فرم نهفته‌ی این پروتئین

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 180-190

سارا خوارزمی؛ امین باقی زاده؛ مسعود ترکزاده ماهانی


بررسی اثر متقابل تنش خشکی با آسکوربات وسالیسیلیک اسید برفعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدان و فلاونوئیدها در گیاه بامیه Hibiscus esculentus L.

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 35-43

امین باقی زاده؛ محمود حاج محمدرضایی؛ زهرا توحیدی


بیوسنتز نانو ذرات طلا با استفاده از عصاره اندام های هوایی گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum L.)

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 286-296

امین باقی زاده؛ نعیمه سالاری؛ حسن کریمی مله؛ مهلا اسدی


تجمع رزمارینیک اسید و بیان ژن آنزیم تیروزین آمینوترانسفراز در گیاهچه‌های بادرنجبویه (Melissa officinalis) تیمار شده بانانو ذره اکسید مس

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 36-45

علی ریاحی مدوار؛ معین الدین نصیری بزنجانی؛ فاطمه رضائی؛ امین باقی زاده


بررسی خاصیت آنتاگونیستی وتنوع ژنتیکی جدایه های استرپتومایسس استخراج شده از خاکهای استان کرمان جهت کنترل بیولوژیک قارچ بیمارگر Sclerotinia sclerotiorum

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 219-229

فاطمه بنی اسدی؛ امین باقی زاده؛ غلامحسین شهیدی بنجار