نویسنده = امین حیدری
بررسی مراحل نموی و امکان رویان زایی از میکروسپورآویشن‌دنایی(Thymus daenensis)

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 200-209

امین حیدری؛ جواد هادیان؛ محمد حسین میرجلیلی؛ علیرضا کرمی؛ محمد رضا کنعانی