نویسنده = ناصر فرخی
تولید باکتریایی پروتئین نوترکیب کیتیناز از باکتری ترموفیل Paenibacillus ehimensis

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 188-197

مهدی مرتضوی؛ سعید امین زاده؛ علیرضا قنبری؛ ناصر فرخی؛ علی اصغر کارخانه؛ زهره جواهری


استخراج و بررسی پایداری و پارامترهای ترمودینامیکی یکی از پلی‌گالاکتورونازهای قارچ Macrophomiona phaseolina

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 234-243

الناز فهیمی بایرامی؛ ناصر فرخی؛ سعید امین زاده


بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 224-232

آیدین رحیم طایفه؛ فرید حیدری؛ فرامرز قراگوزلو؛ پژمان میر شکرایی؛ ناصر فرخی؛ بهار نیری فسایی؛ جعفر خضری