1. اثر کیتوزان بر بیان ژن چاویکول – O- متیل ترانسفراز و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی ریحان بنفش L. Ocimum basilicum تحت تنش خشکی

فاطمه ملک پور؛ عبداله قاسمی پیربلوطی؛ اعظم سلیمی؛ حسن ممتاز

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 282-294

چکیده
  آنزیم چاویکول-O- متیل‌ترانسفراز یک آنزیم کلیدی در مسیر ساخته‌شدن فنیل‌پروپانوئیدها در ریحان (Ocimum basilicum L.) یک گیاه دارویی و معطر از خانواده نعناعیان (Lamiaceae) است. در این پژوهش اثر الیسیتور کیتوزان بر میزان اسانس، ترکیبات فنیل‌پروپانوئیدی و بیان ژن آنزیم چاویکول-O- متیل‌ترانسفراز در گیاه ریحان تحت شرایط تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر