بیولوژی مولکولی
1. بررسی تأثیر ژن های rolC و trolC برجوانه زنی و رشد گیاهچه های تراژن توتون (Nicotiana tabacum)

گیتا امینی؛ هانیه محجل شجا؛ الهام محجل کاظمی؛ روح اله متفکر آزاد

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 47-62

چکیده
  آگروباکتریوم ریزو‍‍ژنز(Agrobacterium rhizogenes) باکتری گرم منفی خاکزی است که در گیاهان موجب القای ریشه های موئین می گردد. وجود DNA انتقالی (transferred DNA or T-DNA) در پلاسمید القاگر ریشه root-inducing plasmid)) باکتری-که حامل ژن های لوکوس ریشه (root locus or rol) rolA، rolB و rolC می باشد- مسئول انتقال مواد ژنتیکی باکتری به درون ژنوم گیاه میزبان است. در این پژوهش تأثیر ژن rolC باکتریایی ...  بیشتر

بیولوژی مولکولی
2. بررسی مولکولی القا کلروز توسط ژنهای rolC و trolC در گیاه توتون

حسین گردونپر؛ هانیه محجل شجا؛ محمدعلی حسینپور فیضی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 579-587

چکیده
  ژنهای rooting locus) rol) بر روی Transferred DNA) T-DNA) باکتری Agrobacterium rhizogenes قرار دارند که با انتقال به میزبان گیاهی باعث ایجاد تغییرات مورفولوژیک و رشد و نموی در گیاه می شوند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ژن rolC از این باکتری و هومولوگ گیاهی آن یعنی ژن trolC از گیاه توتون، بر رشد و نمو گیاه Nicotiana tabacum cv.samsun انجام گرفته است. در این تحقیق ابتدا DNA گیاهان تراژن ...  بیشتر