نویسنده = مقصود پژوهنده
القاء مقاومت به ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) به روش RNA Silencing

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 137-150

سمیرا پاکباز؛ مقصود پژوهنده؛ امید عینی گندمانی؛ نعمت سخندان


شناسایی یک میانکنش مولکولی جدید در کنترل اپی‌ژنتیکی بیان ژن FLC در گیاه آرابیدوپسیس با استفاده از تکنیک دوبل هیبرید مخمر

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 59-71

مریم حسین پور؛ مقصود پژوهنده؛ فاطمه محمودی کردی