نویسنده = بهرام محمد سلطانی
بررسی عملکرد توالی نشانه در انتهای آمین دو پروتئین Ppic و Trmt1 انسان با سیستم ترشح مخمر (YST)

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 520-532

ابراهیم حسینی؛ بهرام محمد سلطانی؛ مهرداد بهمنش


القای آپوپتوز رده سلولی کارسینومای مثانه 5637 در اثر تیمار با پودوفیلوتوکسین

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 399-405

ایمان صادقی؛ مهرداد بهمنش؛ مظفر شریفی؛ بهرام محمد سلطانی؛ نجمه احمدیان چاشنی