1. تصفیه پساب های روغنی با استفاده از باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز

ابوالفضل اژدرپور؛ سیدباقر مرتضوی؛ غلامرضا موسوی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 346-353

چکیده
  پساب های روغنی از جمله پساب هایی است که باعث آلودگی محیط زیست و آسیب شدید به حیات آبزیان می شود. روش های مختلفی برای تصفیه این پساب ها به کار گرفته شده است که یک از مهم ترین آنها روش های بیولوژیکی است. تصفیه آنزیمی فاضلاب نیز نمونه ای از روش های بیولوژیکی است که در تحقیقات اخیر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف از این تحقیق، جداسازی ...  بیشتر