نویسنده = مهران عنایت شریعت پناهی
بررسی نرزایی دو گونه با ارزش دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad)

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 458-470

مصطفی افضلی فر؛ جواد هادیان؛ محمد حسین میرجلیلی؛ مهران عنایت شریعت پناهی