1. بررسی بیان ژن های hTERT و Survivin در رده سلولی آدنوکارسینومای معده انسان (AGS) تحت تیمار با نانوکورکومین

نجمه رنجی؛ عباس پادگانه؛ دینا صادقی زاده؛ مجید صادقی زاده

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 233-241

چکیده
  هدف: دندروزومها دسته ای از ناقل های پلیمری غیر ویروسی نسبتاً جدید هستند که باعث افزایش حلالیت داروهای نامحلول یا با حلالیت ضعیف در محیط های زیستی می شوند. کورکومین یک ترکیب ضد سرطانی با حلالیت بسیار کم در محیط های آبی است که در این پژوهش با استفاده از دندروزوم به عنوان یک ناقل، انتقال آن به سلولهای سرطانی آدنوکارسینومای معده (AGS) صورت ...  بیشتر