نویسنده = حسین صبوری
شناسایی نشانگرهای ISSR، IRAP و iPBS حاوی اطلاعات برای ویژگی‌های برنج در دو شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-20

حال‌ بی‌بی بادیردست؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ حسین صبوری؛ علی موافقی؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری


ارتباط نشانگر‌های مولکولی ریز ماهواره با صفات مرفوفنولوژیک در برنج تحت شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 226-239

سمیه میری؛ حسین صبوری؛ علی اکیر عبادی؛ سید جواد سجادی


اهمیت کروموزوم 4 در کنترل ژنتیکی صفات مرتبط با سنبله در جو

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 171-182

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ حسینعلی فلاحی؛ مهناز کاتوزی


ارتباط نشانگر‌های ISSR با صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 106-122

محمدرضا کریم؛ حسین صبوری؛ محمد علی ابراهیمی


ردیابی ژن‌های کنترل کننده صفات مورفولوژیک ریشه و اندام‌های هوایی برنج در رگه‌های نوترکیب جمعیت برنج ایرانی حاصل از تلاقی عنبربو × سپیدرود

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 218-233

حسین صبوری؛ شریفه محمد آلق؛ رضا کریم کشته؛ محبوبه نجار عجم