1. کلونینگ ژن آلفا آمیلاز در وکتور انتقالی pGFK114.1 اشرشیاکولی- باکتروئیدی و انجام کانژوگاسیون بین سویه های مختلفE.coli جهت امکان استفاده از آن در محیط گوارشی نشخوارکنندگان

فاطمه مرادیان؛ حشمت اله عقبی طلب؛ فدرت اله رحیمی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 308-315

چکیده
  به منظور افزایش کارآیی تولید در صنعت دامپرروری می توان از تکنولوژی DNA نوترکیب بهره بردکه پیشرفت های اخیر در سیستم انتقال ژن، تغییرات ژنتیکی باکتری های شکمبه ای را با توانایی تولید آنزیم های هیدرولیز کننده ممکن ساخته است. این تکنولوژی می تواند ضمن کاهش معایب افزودنی های آنزیمی افزایش بازدهی مواد مغذی در شکمبه را به دنبال داشته باشد. ...  بیشتر