نویسنده = جعفر ولیزاده
شناسایی و بررسی برخی فعالیت های آنتی میکروبی باکتری بومی Enterobacter sp. DGH3

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 269-276

27211

داریوش غلامی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ نسرین کاظمی پور؛ جعفر ولیزاده؛ طناز گودرزی