نویسنده = فرید حیدری
بررسی اثر اکسیدکنندگی FeSo4 و H2O2 بر خنثی سازی اتیدیوم بروماید، یک ماده با قابلیت سرطان زایی و رنگ آمیزی DNA ژنومیک

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 492-509

مونا خلقی؛ ناهید نوری؛ جلال رستم زاده؛ علی جلیل سرقلعه؛ فرید حیدری


بررسی نسبت جمعیت کروموزوم‌های جنسی X و Y در انزال گاوهای نر هلشتاین و نقش غلظت تستوسترون خون بر نسبت جمعیتی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 72-79

مونا خلقی؛ فرید حیدری؛ جلال رستم زاده؛ محمد رزم کبیر


بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 224-232

آیدین رحیم طایفه؛ فرید حیدری؛ فرامرز قراگوزلو؛ پژمان میر شکرایی؛ ناصر فرخی؛ بهار نیری فسایی؛ جعفر خضری